Exclusive Workshop Jasmine Cupcake

mother-jasmine-cupcake

เงื่อนไขรายการ
-บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ได้รับเชิญเท่านั้น
-ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ในทุกกรณี
-ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ สามารถพาผู้ติดตามมาได้ 1 ท่าน
-ผู้ติดด่อหน้างาน: คุณอ้อม โทร. 092-8253440