CSR

ความสำเร็จของเราเติบโตขึ้นจากความตั้งใจแน่วแน่ที่จะนำพาประเทศไทยก้าวไปสู่ความทันสมัย เรายึดมั่นพันธสัญญาที่จะมีส่วนร่วมสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศ และช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชาวไทยทุกคน” – คุณสัมฤทธิ์ จิราธิวัฒน์ ผู้ก่อตั้งกลุ่มเซ็นทรัล

“C.A.R.E”

เครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่มเซ็นทรัลไปสู่ความสำเร็จ

Commitment: มุ่งมั่นสร้างสรรค์สังคมไทยอย่างจริงจัง เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาความเป็นอยู่ของสังคมไทยให้ดีขึ้น
Awareness: ตระหนักที่จะสร้างกระแสการรับรู้ในการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม ในหมู่พนักงานตลอดจนขยายผลสู่สังคมภายนอก
Rethinking: คิดอย่างสร้างสรรค์ พร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำมาพิจารณา “คิด” หาแนวทางที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
Encouragement: สร้างแรงบันดาลใจและเป็นแรงผลักดันพนักงาน ชุมชน เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้สังคม

บริษัทกลุ่มเซ็นทรัลมุ่งมั่นในการสร้างสัมพันธภาพอย่างแน่นแฟ้นกับชุมชนระดับท้องถิ่นและระดับประเทศผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมของเรา กิจกรรมนี้จึงได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการดำเนินธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัล เราได้สร้างทีมงานเพื่อทุ่มเทให้กับการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องโดยการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ภายใต้แนวคิด “C.A.R.E.”

กิจกรรมหลักที่ให้การสนับสนุน 4 ด้าน คือ

1. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

2. ความเสมอภาคทางสังคม

3. ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ

4. คุณภาพสิ่งแวดล้อม