มาตรฐานอาหารปลอดภัย และพัฒนาสู่ความยั่งยืน

การันตีด้วยมาตรฐานอาหารปลอดภัย

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ยังการันตีในคุณภาพ ความสด สะอาดของสินค้า ของเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และท็อปส์ ที่ได้รับการรับรองตามหลักมาตรฐานอาหารปลอดภัยจากกระทรวงสาธารณสุข โดยเป็นบริษัทค้าปลีกรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองนี้ นอกจากนี้ศูนย์กระจายสินค้าอาหารสดของเรา ยังได้การรับรองด้านอาหารปลอดภัยจาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และ มาตรฐานรับรองศูนย์กระจายสินค้าอาหารสดที่ดี (GMP-Good Manufacturing practices) และมาตรฐานรับรองวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤต ที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (HACCP-Hazard Analysis Critical Control Point) โดย บริษัท อินเตอร์เทค อินดัสทรี แอนด์ เซอร์ทิฟิเคชั่น เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด หรือ INTERTEK ดังนั้นผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่า ทุกขั้นตอนในการเก็บและขนส่งสินค้าอาหารสด จากฟาร์มเกษตรและโรงงานผู้ผลิต ถูกส่งตรงไปถึงร้านสาขาของ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และท็อปส์ ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด

มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความยั่งยืน

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ได้กำหนดนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการพัฒนา คัดสรร สินค้าที่นำมาจำหน่าย อย่างรับผิดชอบ ครอบคลุมทั้งด้านคุณภาพ ความปลอดภัย แหล่งที่มาของสินค้าตรวจสอบย้อนกลับได้ เชื่อมโยงการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น กระบวนการจัดซื้อเป็นธรรมและโปร่งใส ผลักดันผู้ร่วมค้าให้พัฒนาและยกระดับศักยภาพการผลิตอย่างต่อเนื่องภายใต้มีระบบการประกันคุณภาพที่สามารถมั่นใจได้ว่าสินค้าที่ผลิตมีความปลอดภัย และเพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อีกทั้งความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมผ่านกิจกรรม CSR อย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน เคารพสิทธิมนุษยชน และให้ความร่วมมือกับส่วนงานราชการอย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์ร่วมกันทุกภาคส่วน เพื่อให้องค์กรก้าวสู่ความยั่งยืนอย่างมั่นคง