SCB Credit Card Promotion – NYB Promotion

เงื่อนไขสำหรับบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์

เงื่อนไขรายการ • สงวนสิทธิ์เฉพาะยอดใช้จ่ายชำระแบบเต็มจำนวนผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ตามที่กำหนดไว้ในแต่ละสิทธิพิเศษ ที่ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ มาร์เก็ต,   ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ทุกสาขา (ยกเว้น ท็อปส์ ออนไลน์ และซูเปอร์คุ้ม) เฉพาะสาขาภายใต้ MCC 5411 และ 5499 ซึ่งระบุในระบบ Visa และ Mastercard เท่านั้น (ยกเว้น การซื้อสินค้าผ่อนชำระ SCB 0% ดีจัง, การซื้อสินค้าและชำระค่าบริการในร้านค้าเช่าที่อยู่ในร้านค้าดังกล่าวข้างต้น, การใช้บัตรเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อการค้า/ธุรกิจ, การซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ทุกกรณี, รายการออนไลน์ และรายการที่ถูกยกเลิก ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้)

 • ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิได้รับเครดิตเงินคืน (“สิทธิประโยชน์”) ต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ โดยมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี และไม่ผิดนัดชำระตามข้อกำหนดของธนาคาร รวมทั้งไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับและ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ ในกรณีที่ตรวจพบว่ามีการใช้บัตรเครดิตเพื่อการค้า/ธุรกิจ หรือผู้ถือบัตรที่ได้รับมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ผู้ถือบัตรไม่สามารถโอนสิทธิประโยชน์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
 • ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ หรือรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบ และให้ถือว่าข้อมูลที่เก็บในระบบของธนาคารถูกต้อง
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ และไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นจากการซื้อหรือใช้สินค้าหรือบริการใด ๆ ของร้านค้า หรือบุคคลใด ๆ ทั้งสิ้น
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. SCB Call Center 02-777-7777

 

*(9) เงื่อนไขการรับบัตรของขวัญท็อปส์เมื่อซื้อกระเช้าของขวัญ

 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) ที่ชำระค่ากระเช้าของขวัญที่ร่วมรายการแบบเต็มจำนวน ผ่านบัตรเครดิต ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2562 – 7 ม.ค. 2563 รับบัตรของขวัญท็อปส์ 200 บาท สำหรับยอดใช้จ่ายกระเช้าของขวัญที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 10,000-49,999 บาท / เซลล์สลิป หรือรับบัตรของขวัญท็อปส์ 1,500 บาท สำหรับยอดใช้จ่ายกระเช้าของขวัญที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 50,000-99,999 บาท / เซลล์สลิป หรือรับบัตรของขวัญท็อปส์ 4,000 บาท สำหรับยอดใช้จ่ายกระเช้าของขวัญที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป
 • จำกัดการรับบัตรของขวัญท็อปส์ รวมมูลค่าไม่เกิน 4,000 บาท / ท่าน (เฉพาะการซื้อกระเช้าของขวัญ) ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้
 • จำกัดเฉพาะการซื้อกระเช้าของขวัญที่ร่วมรายการเท่านั้น

*(11) เงื่อนไขการรับบัตรของขวัญเมื่อซื้อท็อปส์กิฟท์คาร์ด

 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) ที่ซื้อท็อปส์กิฟท์คาร์ดและชำระเงินเต็มจำนวนผ่านบัตรเครดิต ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2562 – 7 ม.ค. 2563 รับบัตรของขวัญท็อปส์ 200 บาท สำหรับการซื้อท็อปส์กิฟท์คาร์ด ตั้งแต่ 10,000 – 49,999 บาท / เซลล์สลิป หรือรับบัตรของขวัญท็อปส์ 1,500 บาท สำหรับการซื้อท็อปส์กิฟท์คาร์ด ตั้งแต่ 50,000-99,999 บาท / เซลล์สลิป หรือรับบัตรของขวัญท็อปส์ 4,000 บาท สำหรับการซื้อท็อปส์กิฟท์คาร์ด ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป
 • จำกัดการรับบัตรของขวัญท็อปส์ สำหรับ 500 ท่านแรกเท่านั้น (1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์) โดยรวมมูลค่าไม่เกิน 4,000 บาท / ท่าน (เฉพาะการซื้อท็อปส์กิฟท์คาร์ด) ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้

*(9), *(11)  เงื่อนไขการรับบัตรของขวัญท็อปส์ เมื่อซื้อกระเช้าของขวัญ และท็อปส์กิฟท์คาร์ด

 • ผู้ถือบัตรโปรดนำหลักฐานเซลล์สลิปพร้อมบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ที่ทำรายการไปแสดงเพื่อแลกรับบัตรของขวัญท็อปส์ ณ บริการ ภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น
 • กรุณาตรวจสอบรายละเอียด วันหมดอายุ และเงื่อนไขการใช้บัตรของขวัญท็อปส์ ได้บนบัตรของขวัญ ทั้งนี้ การใช้บัตรของขวัญดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด กำหนด
 • กรุณาตรวจสอบสินค้าที่ร่วมรายการ และการแลกรับบัตรของขวัญ ณ จุดขาย

 

*(10) เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน

 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล, SCB Family Plus และ SCB M (“ผู้ถือบัตร”) ที่ชำระค่าสินค้าในแผนกซูเปอร์มาร์เก็ตแบบเต็มจำนวน ผ่านบัตรเครดิต ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป โดยใช้คะแนนสะสม SCB Reward เท่ายอดซื้อ เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 13% ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2562 – 7 ม.ค. 2563ตามเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต เฉพาะผู้ถือบัตรที่ส่ง SMS ลงทะเบียนเท่านั้น
 • จำกัดการใช้คะแนนสะสม SCB Reward รวมสูงสุดไม่เกิน 100,000 คะแนน / ท่าน หรือจำกัดเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 13,000 บาท / ท่าน / ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้ (เฉพาะการรับเครดิตเงินคืน)
 • ผู้ถือบัตรต้องส่ง SMS ลงทะเบียน โดยพิมพ์ TPH วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ 12 หลักสุดท้าย วรรค ตามด้วยยอดชำระผ่านบัตรฯที่ต้องการแลกคะแนน ส่งมาที่ 4545454 (ค่าส่งขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) กรุณาระบุยอดพร้อมเศษทศนิยม (ถ้ามี) โดยการแลกคะแนน จะแลกได้เฉพาะยอดเต็มจำนวนเท่านั้น (ไม่รวมทศนิยม) ลงทะเบียนทุกครั้ง ภายในวันที่ใช้จ่ายผ่านบัตร เช่น ยอดใช้จ่าย 1,361.25 บาท พิมพ์ SMS ระบุ 1361.25 โดยธนาคารจะแลกคะแนนเป็นเครดิตเงินคืน 13% จำนวน 1,361 คะแนน
 • ผู้ถือบัตรต้องมีคะแนนสะสมเพียงพอในวันที่ธนาคารตัดคะแนนสะสมและไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้าได้ คะแนนที่แลกแล้วไม่สามารถขอคืนได้ทุกกรณี
 • ธนาคารจะตัดคะแนน SCB Rewards เพื่อเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต โดยจะดำเนินการภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยคะแนนสะสมปรับปรุง และยอดเครดิตเงินคืนจะแสดงในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

SCB Credit Card Cash Back Terms and Conditions

 • This offer is eligible for payments in full amount through an SCB credit card as determined for each offer at all branches of Central Food Hall, Tops market, Tops SUPERSTORE (except Tops online and Superkoom) under MCC 5411 and 5499 as specified on Visa and Mastercard systems only. SCB 0% Dee Jung installments, purchases at leased shops, purchases for commercial / business purposes, all online purchases, online transactions, and cancelled transactions are ineligible for this campaign.)
 • Cardholders qualified for cash back must maintain SCB credit card membership status with normal card status, and a good payment record without default on payment according to the Bank’s conditions. Qualified cardholders shall never breach and/or violate any rules, regulations, and/or conditions of being a Bank’s cardholder until receiving the privileges.  The Bank reserves the right to revoke and/or recall privileges in case it finds out that the card was used for commercial / business purposes or the cardholders are not qualified or do not follow rules and conditions set forth by the Bank.
 • Cardholders cannot transfer privileges to others, or exchange or change privileges to other items.
 • The Bank observes the right to change or cancel rules, regulations, conditions, requirements, period, privileges, or this promotion by providing notification at least 7 days in advance, unless prevented by circumstances. In case of any dispute, the Bank’s judgment is final.
 • Cardholders should keep sales slips for evidence and data stored on the Bank’s system shall be regarded as accurate.
 • The Bank is not involved in products or services and shall not be liable for any damages arising from purchasing or using the products or services of merchants or any individual.
 • For more information, please contact the SCB Call Center at tel. 02-777-7777.

 

Conditions for getting Tops gift voucher when purchasing hampers

 • All types of SCB credit cards, except corporate cards, used for purchasing participating hampers in full amount between 1 Nov 2019 – 7 Jan 2020 will be entitled to receive a 200 baht Tops gift voucher for purchase amounts of 10,000 – 49,999 baht/sales slip, or a 1,500 baht Tops gift voucher for purchase amounts 50,000 – 99,999 baht/sales slip, or a 4,000 baht Tops gift voucher for a purchase amount of 100,000 baht or more/sales slip.
 • Tops gift vouchers limited to 4,000 baht/customer (for purchase of participating hampers only) throughout this campaign.

 

Conditions for getting Tops gift voucher when purchasing a Tops gift card

 • All types of SCB credit cards, except corporate cards, used for purchasing participating Tops gift card in full amount between 1 Nov 2019 – 7 Jan 2020 will be entitled to receive a 200 baht Tops gift voucher for purchase amounts of 10,000 – 49,999 baht/sale slip, or a 1,500 baht Tops gift voucher for purchase amounts 50,000 – 99,999 baht/sales slip, or a 4,000 baht Tops gift voucher for a purchase amount of 100,000 baht or more/sales slip.
 • Limited to the first 500 customers who purchase Tops gift cards (1 offer/customer) with value of up to 4,000 baht/customers/campaign.

 

Conditions for Tops gift vouchers when purchasing hampers and/or Tops gift cards

 • Cardholders present their sales slips together with the SCB credit card used for purchase to get a Tops gift voucher at the Customer Service counter on the purchase date only.
 • Please check details of Tops gift voucher expiry dates and conditions. The use of the gift vouchers shall be in line with conditions set forth by Central Food Retail Co., Ltd.
 • Please check participating items and gift voucher redemption at the point of sale.

 

Cash back conditions

 • SCB credit cardholders, except corporate, SCB Family Plus, and SCB M credit cards, using their card at Tops Supermarkets for payment in full from 1,000 baht or more/sales slip and SCB Rewards equivalent to the purchase amount between 1 Nov 2019 to 7 Jan 2020 will earn 13% cash back to their credit card account. This offer is only for cardholders who register via SMS.
 • Use of SCB Rewards is limited to 100,000 points/customers or cash credit of up to 13,000 baht/customer/campaign.
 • Eligible customers must register via SMS by typing TPH, space, followed by the last 12-digits of the credit card number, space, followed by the spending amount and send to 4545454 (SMS charged applied). The SMS registration shall indicate the purchase amount with decimal points (if any), but cash back will be provided in full amount only (excluding decimal points).  SMS registration is required on the purchase date, such as amount of 1,361.25 baht shall be registered as 1361.25.  The Bank will provide 13% cash back as 1,361 points.
 • Cardholders must have sufficient SCB Rewards for redemption and are not allowed to use advanced SCB Rewards. Redeemed points cannot be recalled in any circumstances.
 • SCB will deduct SCB Rewards and post on the credit card account within 60 days from the ending date of the campaign. The adjusted SCB Rewards and cash card will be shown on the credit card statement in the following billing cycle.