KTC Credit Card

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน:

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืนให้แก่เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”)  ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ภายในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2562 (“ระยะเวลารายการ”) เท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC Cash Back ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE , บัตรเครดิต KTC SCG VISA PURCHASING, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ SUP เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 061-384-5000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) หรือลงทะเบียนผ่าน ktc.co.th/supcashback ภายในวันที่ซื้อสินค้า เพียง 1 ครั้งต่อ 1 หมายเลขบัตรฯ ที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืน ลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิตลอดรายการ และต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันว่าได้ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการแล้วจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรฯ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการรวมกัน ครบทุก 3,500 บาทต่อเดือน ภายในช่วงระยะเวลารายการเท่านั้น
 4. ขอสงวนสิทธิ์จำกัดยอดใช้จ่ายสูงสุด 3,500 บาทต่อสมาชิก 1 ท่าน ต่อเดือน สำหรับนำมาคำนวณเพื่อรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ หรือจำกัดการรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ สูงสุดไม่เกิน 50 บาท ต่อสมาชิก 1 ท่าน ต่อเดือน ต่อทุกซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการรวมกัน
 5. กรณีสมาชิกถือบัตรฯ ที่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ ภายใต้ชื่อของสมาชิกรายเดียวกันมากกว่า 1 ใบ เคทีซีจะพิจารณาจากยอดใช้จ่ายแยกเป็นรายบัตรฯ และนำยอดใช้จ่ายเฉพาะจากบัตรฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการมาคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้
 6. ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไขรายการนี้ จำกัดเฉพาะรายการซื้อสินค้าและ/หรือชำระค่าบริการ แบบชำระเต็มจำนวน และเพื่อการใช้บริโภคส่วนบุคคลผ่านบัตรฯ เท่านั้น โดยขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการเบิกถอนเงินสด รายการแบ่งชำระ KTC FLEXI ทุกประเภทดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 7. การคำนวณยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เพื่อมอบเครดิตเงินคืนนั้น เคทีซีจะคำนวณโดยนำยอดใช้จ่าย ณ ทุกร้านค้าที่ร่วมรายการ แต่ละเซลส์สลิปจากวันแรกที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการสำเร็จจนถึงวันสิ้นเดือนเป็นรายเดือนตามรอบปฏิทินมาคำนวณรวมกัน และจะคำนวณรายการเครดิตเงินคืนเป็นรอบเดือนเฉพาะจากยอดใช้จ่ายสะสมที่ครบ 3,500 บาทเท่านั้น จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลารายการ ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 8. เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกภายใน 60 วันนับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนปฏิทิน
 9. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนสะสม KTC FOREVER /KTC ROP สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่นำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ โดยสมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมปกติจากยอดใช้จ่ายดังกล่าวเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกไปก่อนโดยอัตโนมัติ และคะแนนสะสมดังกล่าวทั้งหมดจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ตามรายการนี้ ทั้งนี้ในกรณีที่เคทีซีไม่สามารถหักคะแนนสะสมทั้งหมดดังกล่าวออกจากบัญชีบัตรฯ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกทั้งจำนวน
 10. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้

 

เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน 12%

 

 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER (“คะแนนสะสม”) และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ (BIGC (บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์, บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า, บิ๊กซี มาร์เก็ต, มินิบิ๊กซี), บิ๊กซีออนไลน์ (bigc.co.th, www.bigc.co.th/fresh) เทสโก้ โลตัส (เทสโก้ โลตัส Extra, เทสโก้ โลตัส Supermarket, เทสโก้ โลตัส Department store, เทสโก้ โลตัส ตลาด, เทสโก้ โลตัส Express),เทสโก้ช้อปออนไลน์ (shoponline.tescolotus.com), แมกซ์แวลู, แมกซ์แวลูทันใจ, วิลล่ามาร์เก็ต, วิลล่ามาร์เก็ตออนไลน์ (shoponline.villamarket.com), ท๊อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไทย (Central Food Hall, Tops Market, Tops Super STORE, ท็อปซูเปอร์คุ้ม, Tops Daily, Tops online), ยูเอฟเอ็ม ฟูจิ ซูเปอร์, Foodland ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2562 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE, KTC – SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนนี้ได้
 2. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 12% ตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิรับเครดิตเงินคืนทุกครั้งที่ต้องการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ RDM เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก และเครื่องหมาย “ # “ ตามด้วยยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป ส่งมาที่เบอร์ 061-384-5000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) ภายในวันเดียวกันกับที่สมาชิกมียอดใช้จ่ายเกิดขึ้นเท่านั้น ไม่สามารถลงทะเบียนข้ามวันหรือย้อนหลังจากวันที่สมาชิกมียอดใช้จ่ายเกิดขึ้นได้ และหากยอดใช้จ่ายมีจุดทศนิยมจะต้องใส่จุดทศนิยมด้วย รวมถึงไม่ต้องใส่เครื่องหมาย “ , “ ในยอดใช้จ่าย เช่น 4500.50 หรือลงทะเบียนผ่าน ktc.co.th/supredeem (สำหรับการลงทะเบียนผ่าน website ให้ระบุยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมาย “ # “ และจุดทศนิยม เช่น ยอดใช้จ่าย 4500.50 ให้กรอกยอดจำนวนเต็ม 4500)
 3. สมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขที่กำหนดสำหรับการชำระสินค้า/บริการต่อ1 เซลส์สลิปเท่านั้น ไม่สามารถแยกใบเสร็จหรือเซลส์สลิปได้ และต้องชำระยอดค่าใช้จ่ายคงเหลือด้วยบัตรฯ เลขที่เดียวกันกับบัตรฯ ที่ใช้คะแนนสะสมแลกรับเท่านั้น
 4. ขอสงวนสิทธิ์การมอบเครดิตเงินคืนเฉพาะจากยอดใช้จ่ายตั้งแต่วันที่สมาชิกลงทะเบียนครั้งแรกจนจบรายการ ส่วนรายการที่ใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการจะไม่ถูกนำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนในรายการนี้ในทุกกรณี
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมเพียงพอตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น ในกรณีที่สมาชิกมีคะแนนสะสมไม่เพียงพอตามเงื่อนไขดังกล่าว ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 6. ในกรณีที่สมาชิกมีคะแนนสะสมในบัญชีบัตรฯ น้อยกว่ายอดใช้จ่ายที่คำนวณไว้ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณคะแนนสะสมเพื่อแลกรับเป็นเครดิตเงินคืนตามจำนวนคะแนนสะสมที่คงเหลือในบัญชีบัตรฯ เท่านั้น
 7. คะแนนสะสมจะถูกทำการหักออกจากคะแนนสะสมของบัตรฯที่ใช้แลกโดยอัตโนมัติ ตามจำนวนคะแนนสะสมที่สมาชิกใช้เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนในรายการนี้
 8. เคทีซีจะทำการคิดคำนวณยอดใช้จ่ายและคะแนนสะสม เพื่อแลกรับเป็นเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ให้แก่สมาชิกภายใน 60 วันนับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนปฏิทิน
 9. ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไขรายการนี้ จำกัดเฉพาะรายการซื้อสินค้าและ/หรือชำระค่าบริการ แบบชำระเต็มจำนวน และเพื่อการใช้บริโภคส่วนบุคคลผ่านบัตรฯ เท่านั้น โดยขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการเบิกถอนเงินสด รายการแบ่งชำระ KTC FLEXI ทุกประเภท ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้าและบริการ รายการเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกตามรายการนี้

 

เงื่อนไขทั่วไปรายการส่งเสริมการขาย

 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ให้กับสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่ผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่ได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกเท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯ หรือมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังที่ เคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 5. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/บริการ และไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับสินค้า/บริการของร้านค้านั้นๆ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการที่ได้รับ หรือต้องการใบเสร็จและใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับร้านค้าผู้จัดจำหน่ายสินค้า/บริการนั้นๆ
 6. กรุณาศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆได้ที่ โทร 02 123-5000 กด 6 หรือ ktc.co.th