KTC (ใช้คะแนนแลกรับ e-coupon)

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC

ระหว่างวันที่ 20 มกราคม 67 – 30 เมษายน 67

· ใช้คะแนน KTC FOREVER 799 คะแนน แลกรับ Tops e-Coupon ส่วนลด มูลค่า 100 บาท หรือ

· ใช้คะแนน KTC FOREVER 1,599 คะแนน แลกรับ Tops e-Coupon ส่วนลด มูลค่า 200 บาท

สำหรับใช้เป็นส่วนลดเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่หน้าร้านค้าเท่านั้น

โดยสามารถแลกรับ e-Coupon ส่วนลด ผ่านช่องทาง KTC Mobile Application

 

หมายเหตุ:

1. สามารถใช้ e-Coupon ส่วนลดได้ เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯขั้นต่ำ 800 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป ที่หน้าร้าน Tops, Tops Food Hall และ Tops Fine Food ทุกสาขา

2. e-Coupon ส่วนลด มีอายุการใช้งาน 60 วัน นับจากวันที่ทำการแลกคะแนนสำเร็จ

 

เงื่อนไขรายการ ใช้คะแนน KTC FOREVER แลกรับ Tops e-Coupon ส่วนลดผ่าน KTC Mobile:

1. ขอสงวนสิทธิ์มอบสิทธิแลกรับส่วนลดให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่มีคะแนน KTC FOREVER (“คะแนน”) และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่หน้าร้าน Tops, Tops Food Hall และ Tops Fine Food ทุกสาขา ในระหว่างวันที่ 20 ม.ค. 67 – 30 เม.ย. 67 ระยะเวลารายการ ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น

2. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE, KTC – ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้

3. ขอสงวนสิทธิ์การใช้คะแนนแลกรับส่วนลดตามรายการนี้ โดยสมาชิกสามารถใช้คะแนน KTC FOREVER 799 คะแนน แลกรับ Tops e-Coupon ส่วนลดมูลค่า 100 บาท หรือใช้คะแนน KTC FOREVER 1,599 คะแนน แลกรับ Tops e-Coupon ส่วนลดมูลค่า 200 บาท สำหรับใช้เป็นส่วนลดต่อการซื้อสินค้าผ่านบัตรเครดิต KTC โดยมียอดขั้นต่ำ 800 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิปเท่านั้น โดยสามารถแลกรับผ่านช่องทาง e-Coupon ในแอป KTC Mobile

4. e-Coupon ส่วนลด มีอายุการใช้งาน 60 วันนับจากวันที่ทำการแลกคะแนนสำเร็จ

5. การแลกรับส่วนลดตามรายการนี้ เฉพาะสำหรับการชำระค่าสินค้า/บริการ ต่อ 1 เซลส์สลิปเท่านั้น ไม่สามารถแยกเซลส์สลิปได้ และในกรณีที่มีมูลค่าส่วนต่างภายหลังการหักส่วนลด สมาชิกจะต้องชำระเงินส่วนต่างดังกล่าวด้วยบัตรฯ ใบเดียวกันกับบัตรฯ ที่ใช้คะแนนแลกรับส่วนลดเท่านั้น

6. ส่วนลดที่สมาชิกได้รับจากรายการนี้ สมาชิกสามารถใช้เป็นส่วนลดเพิ่มจากราคาสินค้า/บริการ ภายหลังการหักส่วนลดทุกประเภทของร้านค้าที่ร่วมรายการแล้วได้

7. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับส่วนลดตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนในบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกเพียงพอในการแลกรับส่วนลดตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายการนี้เท่านั้น

8. การแลกรับส่วนลดตามรายการนี้ ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดเพื่อการชำระค่าสินค้าที่ Tops Online, CENTRAL EATERY, ค่าบริการต่างๆ หรือ เติมเงิน, สินค้าประเภทบัตรโทรศัพท์และบัตรเติมเงินทุกประเภท, สินค้ากลุ่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์, บุหรี่, สินค้าขายส่งหรือซื้อเหมาที่มีบาร์โค้ดเดียวกันตั้งแต่ 6 แพคขึ้นไป, ฟู้ดคอร์ทและสินค้าหรือบริการร้านค้าเช่า ที่จำหน่ายภายใต้ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด

 

เงื่อนไขรายการใช้ e-Coupon ผ่านแอป KTC Mobile:

1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่ลงทะเบียนแอปพลิเคชัน KTC Mobile (“แอป KTC Mobile”) และใช้ e – Coupon ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ในช่วงระหว่างวันที่ 20 ม.ค. 67 – 30 เม.ย. 67 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น

2. โปรดแจ้งการใช้สิทธิ์และกดใช้ e-Coupon ต่อหน้าพนักงานทุกครั้ง

3. สงวนสิทธิ์ไม่รับรหัส e-Coupon ที่มาจากการบันทึกภาพหน้าจอโทรศัพท์ หรือคอมพิวเตอร์ หรือภาพถ่ายทุกกรณี

4. สงวนสิทธิ์การใช้ e-Coupon 1 รหัส ต่อการทำรายการ 1 ครั้ง ต่อ 1 เซลส์สลิป เพื่อรับสิทธิ์ตามรายการนี้ได้

 

เงื่อนไขทั่วไป

1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้

2. สงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่ เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ

3. สงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว

4. สงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายการที่ยกเลิกการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้

5. เงื่อนไขอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ

6. เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริการนั้นๆ

7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000