Special Privileges for SCB Credit Card

SCB-Convenient-Store-TOPS Daily_Web Banner TH1050X400 px

รูปแบบรายการสิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 7% *

ยอดใช้จ่ายสะสม / บัตร รับเครดิตเงินคืน
ตั้งแต่ 800 -1,499 บาท 5%
1,500 บาทขึ้นไป 7%

(จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 105 บาท /ท่านตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย รวมทุกร้านค้า)

ลงทะเบียน SMS เข้าร่วมรายการ พิมพ์ CVS วรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545454 (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) 1 บัตรลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว

ยกเว้น บัตร SCB PRIVATE BANKING และบัตร SCB M LEGEND รับสิทธิ์โดยไม่ต้องส่ง SMS ลงทะเบียน

สาขาที่ร่วมรายการ : ที่ ท็อปส์เดลี่ ทุกสาขา

ระยะเวลา : วันที่ 1เม.ย. – 31 พ.ค. 2562

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย:

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) ที่ชำระค่าสินค้าแบบเต็มจำนวนที่ Tops daily ผ่านบัตรเครดิต ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2562 รับเครดิตเงินคืน 5% สำหรับยอดใช้จ่ายสะสม 800-1,499 บาท/บัตร หรือรับเครดิตเงินคืน 7% เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมครบ 1,500 บาทขึ้นไปต่อบัตร (จำกัดยอดเครดิตเงินคืนรวมไม่เกิน 105 บาท/ท่าน รวมทุกร้านค้า ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้) โดยนับรวมยอดใช้จ่ายภายในบัตรเป็นยอดรวมของทุกร้านค้าที่ร่วมรายการ
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ผู้ถือบัตรใช้ตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement)
 • ผู้ถือบัตรทุกประเภทต้องส่ง SMS ลงทะเบียน โดยพิมพ์ CVS วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545454 (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) โดยลงทะเบียน SMS ครั้งเดียวต่อบัตร ตลอดรายการ และจะต้องได้รับข้อความตอบรับยืนยันการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ทุกครั้ง ยกเว้นบัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING และ SCB M LEGEND รับสิทธิ์ตามเงื่อนไขโปรโมชั่น โดยไม่ต้องลงทะเบียน SMS
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท ที่ร้านสะดวกซื้อชั้นนำที่ร่วมรายการ ทุกสาขาในประเทศไทย (ยกเว้น การซื้อสินค้าผ่อนชำระ SCB 0% ดีจัง, การซื้อสินค้าและชำระค่าบริการในร้านค้าเช่าที่อยู่ในร้านค้าดังกล่าวข้างต้น, การใช้บัตรเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อการค้า/ธุรกิจ, การซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ทุกกรณี, รายการออนไลน์ และรายการที่ถูกยกเลิก ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้)
 • การชำระค่าใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิตดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่ร้านค้าที่ร่วมรายการข้างต้นกำหนด กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ของร้านค้าก่อนทำรายการชำระเงินทุกครั้ง
 • ผู้ถือบัตรควรเก็บเซลล์สลิป และข้อความ SMS ตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง เพื่อการตรวจสอบยืนยันกับธนาคาร
 • เครดิตเงินคืน ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืน จะต้องคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ และมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระตามข้อกำหนดของธนาคาร และไม่เคยฝ่าฝืนและ/หรือละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับเครดิตเงินคืน ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับและ/หรือ เรียกเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืนมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันทำการ ก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะไม่สามารถแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ และไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ จากการซื้อหรือใช้สินค้าหรือบริการดังกล่าว
 • หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้จากผู้ให้บริการโดยตรง โปรดสอบถามรายละเอียดก่อนการตัดสินใจใช้บริการ

สอบถามเพิ่มเติมที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777