KTC Credit Card

aw_feb23-096-tops-e-coupon-2023_3_1050x400_banner

คุ้มเวอร์ ใช้คะแนน KTC FOREVER แลกรับ Tops e-Coupon มูลค่า 100 บาท หรือ 200 บาท

สมาชิกบัตรเครดิต KTC

ใช้คะแนน KTC FOREVER 799 คะแนน แลกรับ Tops e-Coupon มูลค่า 100 บาท หรือ
ใช้คะแนน KTC FOREVER 1,599 คะแนน แลกรับ Tops e-Coupon มูลค่า 200 บาท

ผ่านแอป KTC Mobile สำหรับใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าที่ Tops, Tops Food Hall, Tops Fine Food และ Tops Club ผ่านบัตรเครดิต KTC โดยมียอดขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป

หมายเหตุ : e-Coupon ส่วนลดมีอายุการใช้งาน 60 วันนับจากวันที่ทำการแลกคะแนนสำเร็จ
ระยะเวลาการแลก e-Coupon 1 มี.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566

 

ขั้นตอนการแลก e-Coupon ง่ายๆ ผ่านแอป KTC Mobile

picture-ktc1

 

 

 

 

 

 

1 มี.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566

สาขาที่ร่วมรายการ

 • Tops, Tops Food Hall, Tops Fine Food และ Tops Club

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขการใช้คะแนน KTC FOREVER แลกรับส่วนลดผ่าน KTC Mobile

 1. ขอสงวนสิทธิ์มอบสิทธิแลกรับส่วนลดให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่มีคะแนน KTC FOREVER (“คะแนน”) และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่ Tops, Tops Food Hall, Tops Fine Food และ Tops Club ในระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 ระยะเวลารายการ ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 2. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE, KTC – ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 3. ขอสงวนสิทธิ์การใช้คะแนนแลกรับส่วนลดตามรายการนี้ โดยสมาชิกสามารถใช้คะแนน KTC FOREVER 799 คะแนน แลกรับส่วนลด 100 บาท หรือใช้คะแนน KTC FOREVER 1,599 คะแนน แลกรับ Tops e-Coupon มูลค่า 200 บาท สำหรับใช้เป็นส่วนลดต่อการซื้อสินค้าผ่านบัตรเครดิต KTC โดยมียอดขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิปเท่านั้น โดยสามารถแลกรับผ่านช่องทาง e-Coupon ในแอป KTC Mobile
 4. e-Coupon ส่วนลดมีอายุการใช้งาน 60 วันนับจากวันที่ทำการแลกคะแนนสำเร็จ
 5. การแลกรับส่วนลดตามรายการนี้ เฉพาะสำหรับการชำระค่าสินค้า/บริการ ต่อ 1 เซลส์สลิปเท่านั้น ไม่สามารถแยกเซลส์สลิปได้ และในกรณีที่มีมูลค่าส่วนต่างภายหลังการหักส่วนลด สมาชิกจะต้องชำระเงินส่วนต่างดังกล่าวด้วยบัตรฯ ใบเดียวกันกับบัตรฯ ที่ใช้คะแนนแลกรับส่วนลดเท่านั้น
 6. ส่วนลดที่สมาชิกได้รับจากรายการนี้ สมาชิกสามารถใช้เป็นส่วนลดเพิ่มจากราคาสินค้า/บริการ ภายหลังการหักส่วนลดทุกประเภทของร้านค้าที่ร่วมรายการแล้วได้
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับส่วนลดตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนในบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกเพียงพอในการแลกรับส่วนลดตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายการนี้เท่านั้น
 8. การแลกรับส่วนลดตามรายการนี้ ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดเพื่อการชำระค่าสินค้า CENTRAL EATERY, ค่าบริการต่างๆ หรือ เติมเงิน, สินค้าประเภทบัตรโทรศัพท์และบัตรเติมเงินทุกประเภท, สินค้ากลุ่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์, บุหรี่, สินค้าขายส่งหรือซื้อเหมาที่มีบาร์โค้ดเดียวกันตั้งแต่ 6 แพคขึ้นไป, ฟู้ดคอร์ทและสินค้าหรือบริการร้านค้าเช่า ที่จำหน่ายภายใต้ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด

เงื่อนไขทั่วไปรายการส่งเสริมการขาย

 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 2. สงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่ เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 3. สงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ  ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 4. สงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายการที่ยกเลิกการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 5. เงื่อนไขอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ
 6. เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริการนั้นๆ
 7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000