Krungsri First Choice / TMB 0% – CMK

bank0_-600x355-01

1. TMB: รูดจ่ายอะไรๆ ก็ได้ด้วยบัตรเครดิต TMB ทุกใบ ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป (รูดกี่ครั้งก็ได้ตามวงเงินในบัตรของท่าน

tmb-0

 • เพื่อทำรายการแบ่งจ่ายรายเดือนกับเจ้าหน้าที่ TMB หรือ เลือกทำรายการด้วยตนเอง ผ่าน TMB Touch / TMB Internet Banking ก่อนวันสรุปยอดบัญชี(หรือเลือกผ่อนนาน… 6 หรือ 10 เดือน กับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ : 0.79% สำหรับ 0% 6 เดือน / 0.69% สำหรับ 0% 10 เดือน)
 1. Krungsri First Choice: ยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ1,000 บาทขึ้นไป/ เซลล์สลิป(ผ่านวงเงินบัตรเครดิต) และรวมยอดใช้จ่ายเปลี่ยนเป็นยอดแบ่งชำระเริ่มต้น 3,000 บาทขึ้นไป
 • ยอด แบ่งชำระรายเดือน 0% นาน 3 เดือน ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่าย และบริหารเงิน ได้อย่างคล่องตัว เพียงเลือกยอด กดผ่อน • อนุมัติได้เองผ่านแอพ UCHOOSE หรือโทร 0 2345 6789 กด หมายเลขบัตร 16 หลัก กด #กด 6  (ก่อนวันสรุปยอดบัญชี ระหว่างเวลา 7.00 – 20.00 น.)

เงื่อนไข TMB

 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต TMB ที่มีสถานะบัตรเครดิตปกติและสมัครบริการแบ่งจ่ายรายเดือนผ่านช่องทาง TMB Touch / TMB Internet Banking และ TMB Contact Center โทร 1558
 • ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถใช้บริการแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD คือ ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า ยอดใช้จ่ายจากการซื้อกองทุนรวมและยูนิต ลิงค์ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกหรือมีการคืนสินค้าในภายหลัง ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากวงเงินชั่วคราว ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากบริการแลกเงินตราต่างประเทศ ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากดอกเบี้ย ค่าปรับและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
 • ยอดใช้จ่ายที่เปลี่ยนมาเป็นบริการแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกคะแนนสะสม TMB Rewards Plus สำหรับบัตรเครดิต TMB ABSOLUTE Visa Signature/ TMB So Fast และเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากไม่ประจำ ทีเอ็มบี ดอกเบี้ยสูง สำหรับบัตรเครดิต TMB So Smart ที่เกิดขึ้นจากยอดใช้จ่ายดังกล่าว
 • ผู้ถือบัตรเครดิต TMB จะต้องทำรายการแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD ในรอบบัญชีเดียวกับที่มีการใช้จ่าย
 • ผ่าน TMB Touch / TMB Internet Banking สามารถทำรายการได้ตั้งแต่หลังจากที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตร จนถึงวันสรุปยอดบัญชี ระหว่างเวลา 6.00-22.00 น.
 • ผ่าน TMB Contact Center สามารถทำรายการได้ตั้งแต่หลังจากที่ได้ใช้จ่ายผ่านบัตร จนถึงเวลา 20.00 น. ของวันสรุปยอดบัญชี
 • ยอดขั้นต่ำที่สามารถใช้บริการแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD ได้ คือ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
 • ผู้ถือบัตรสามารถเลือกโปรแกรมแบ่งจ่ายรายเดือนตามที่ธนาคารกำหนดไว้ ซึ่งปัจจุบันกำหนดที่ 3 เดือน 6 เดือน และ 10 เดือน โดยธนาคารจะเรียกเก็บดอกเบี้ย 0.79% ต่อเดือน สำหรับรายการแบ่งจ่าย 6 เดือน และ 0.69% ต่อเดือน สำหรับรายการ แบ่งจ่าย 10 เดือน (หรือตามที่ธนาคารจะได้มีการเปลี่ยนแปลงในภายหน้า) ทั้งนี้ ธนาคารได้ให้สิทธิพิเศษแก่ลูกค้าโดยยกเว้น การเรียกเก็บดอกเบี้ยในประเภทแบ่งจ่าย 3 เดือน (0% เฉพาะรายการแบ่งจ่าย 3 เดือน) (หรือตามที่ธนาคารอาจจะ มีการเปลี่ยนแปลงในภายหน้า)
 • หากผู้ถือบัตรขอยกเลิกบริการแบ่งจ่ายรายเดือนTMB So GooOD ก่อนครบกำหนด 6 เดือน หรือ 10 เดือน (แล้วแต่กรณี) ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนียมการยกเลิกบริการก่อนกำหนด โดยคำนวนจากอัตราค่าธรรมเนียมยกเลิกบริการก่อนกำหนด ในอัตรา 0.79% (สำหรับผู้ถือบัตรที่เลือกผ่อนชำระ 6 เดือน) และ 0.69% (สำหรับผู้ถือบัตรที่เลือกผ่อนชำระ 10 เดือน) คูณด้วยจำนวนเงินต้นและคูณด้วยระยะเวลาผ่อนชำระที่คงเหลือ
 • หากผู้ถือบัตรมียอดคงค้างภายใต้บริการนี้ ไม่ว่ายอดใดยอดหนึ่ง และ/หรือค้างชำระค่าใช้จ่ายตามบัตรเครดิตในบริการอื่น รวมกันเป็นระยะเวลา 2 รอบบัญชีติดต่อกัน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบริการนี้ และบริการอื่นๆ ทั้งหมด โดยผู้ถือบัตรจะต้องชำระเงินที่คงค้างทั้งหมดตามโปรแกรมแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD ทุกยอดที่มีอยู่กับธนาคารให้เสร็จสิ้นครบถ้วนทั้งจำนวนในรอบบัญชีการเรียกเก็บเงินบัตรเครดิต (Billing Cycle) ถัดไปของธนาคาร โดยธนาคารจะแจ้งจำนวนเงินทั้งหมดที่เรียกเก็บเนื่องจากการผิดสัญญาตามโปรแกรมแบ่งจ่ายรายเดือนดังกล่าวในใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต (Statement) ต่อไป

Conditions TMB :

 • TMB So GooOD Installment Plan is eligible only for Cardholders who have TMB credit cards with normal status and have applied for TMB So GooOD Installment Plan via TMB Touch/ Internet Banking and TMB Contact Center 1558.
 • Spending excluded from TMB So GooOD installment plan comprises of spending for business purpose, cash advance withdrawal, mutual fund and Unit Link payment, spending in transaction which is subsequently cancelled or the goods in which is subsequently returned, spending from temporary credit lines, spending occurred from foreign exchange service, interest, penalty and other fees.
 • For spending that is converted to TMB So GooOD Installment Plan, the Bank reserves the right to cancel TMB Rewards Plus bonus points for TMB ABSOLUTE Visa Signature/TMB So Fast, and the right to cancel cash back into TMB No Fixed account for TMB So Smart which is the result of such spending.
 • Cardholders are required to apply for TMB So GooOD Installment Plan in the same statement cycle with the spending.
  • Via TMB Touch/ TMB Internet Banking, the applying of TMB So GooOD Installment Plan could be made after the relevant spending until the statement cut-off date during 6.00 a.m. – 10.00 p.m.
  • Via TMB Contact Center 1558, the applying of TMB So GooOD Installment Plan could be made after the relevant spending until 8:00 p.m. of statement cut-off date.
 • Minimum amount of spending required for applying of TMB So GooOD Installment Plan is 1,000 Baht/ sales slip.
 • Cardholders can choose among the installment plans offered by the Bank, which are currently fixed at 3 months, 6 months and 10 months with monthly interest at 0.79% for 6-month plan and 0.69% for 10-month plan (or as may be revised by the Bank in the future). Specifically, for 3-month plan, the Cardholders are currently entitled to the waiver of interest (0%), (or as may be revised by the Bank in the future)
 • In case the Cardholders decide to cancel TMB So GooOD Installment Plan before ending of the relevant term chosen (apply to 6-month plan and 10-month plan only), the Bank reserves the right to charge the pre-terminating fee by calculating the pre-terminating fee at the rate of 0.79% (for 6-month plan) and 0.69% (for 10-month plan) multiply by the principal and multiply by the remaining tenor.
 • In case the Cardholders have an outstanding amount due under TMB So GooOD Installment Plan and/or other credit card’s service for 2 statement cycles consecutively, the Bank reserves the right to cancel all TMB So GooOD Installment Plan and other credit card’s service, and the Cardholders are required to pay for all the unpaid amount occurred by utilization of TMB So GooOD Installment Plan within the next statement cycle billing.  In addition, the Bank will inform the Cardholders of the amount due regarding such breach of the TMB So GooOD Installment Plan.
Whenever you use TMB credit card for any payment from 1,000 Baht per sales slip…as many transactions as your credit allows
Instantly call 1558 and Press 1 followed 01 to confirm the installment plans with TMB Contact Center officer or able to apply via TMB Touch/ TMB Internet Banking
Choose between 3 months 0% interest rate or 6-month / 10-month installment plan with special interest rate

Ø 0.79% for 0% 6 เดือน

Ø 0.69% for 0% 10 เดือน

เงื่อนไข Krungsri First Choice :

 1. โดยมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไป/ เซลล์สลิป และรวมยอดแบ่งชำระเริ่มต้น 3,000 บาท โดยยอดใช้จ่าย ดังกล่าวจะไม่ได้รับคะแนนสะสมกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ รีวอร์ด นอกจากนี้ท่านสมาชิกสามารถเลือก ระยะเวลาผ่อนชำระได้ตามใจ ตั้งแต่ 3 – 10 เดือน ด้วย อัตราดอกเบี้ย สุดพิเศษเริ่มต้นที่ 0.69% ต่อเดือน
 2. เงื่อนไขการรับบริการแผนผ่อนชำระ 0% สั่งได้
 3. ยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ1,000 บาทขึ้นไป/ เซลล์สลิป(ผ่านวงเงินบัตรเครดิต) และรวมยอดใช้จ่ายเปลี่ยนเป็นยอดแบ่งชำระเริ่มต้น 3,000 บาทขึ้นไป
 4. เป็นยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนวันสรุปยอดบัญชี 3 วันทำการเดือนนั้นๆ
 5. ยกเว้นยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ, ยอดใช้จ่ายจากการ ซื้อกองทุนรวม, ยอดการชำระค่าสาธารณูปโภค, และค่าบริการอื่นๆจากการหักบัญชีอัตโนมัติผ่าน บัตรเครดิตกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม,ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากวงเงินชั่วคราว, และยอดใช้จ่ายที่ผิดวัตถุประสงค์และผิดกฏหมายบัตรเครดิต
 6. โดยยอดใช้จ่าย ดังกล่าวจะไม่ได้รับคะแนนสะสมกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ รีวอร์ด
 7. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข หากบริษัทฯได้ดำเนินการตามคำขอนี้แล้วทุกกรณี
 8. กรณีที่ท่านคืนสินค้าหรือบริการที่ร้านค้า กรุณาแจ้งทางบริษัทเพื่อทำการปิดรายการเงินผ่อนด้วยหลังจากท่านติดต่อแจ้งกับร้านค้าเรียบร้อยแล้ว
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนยอดซื้อสินค้าแบบปกติเป็นแบ่งจ่ายรายเดือนตาม หลักเกณฑ์ของบริษัทฯ หากพบว่าประวัติของสมาชิกบัตร ไม่ตรงตามหลักเกณฑของบริษัทฯ
 10. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และยกเลิกรายการส่งเสริมการตลาด รวมถึง เงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า