ICBC Supermarket Q3’24

Supermarket:  

ระยะเวลา1 กรกฏาคม 2567 – 30 กันยายน 2567 

Mechanics: รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 480 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) ณ ร้านค้าและช่องทางออนไลน์ที่ร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนด 

ยอดใช้จ่าย (บาท) /เซลส์สลิป  เครดิตเงินคืน (บาท) 

2,000 ขึ้นไป 

80 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข: 

 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับบัตรเครดิตธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ทุกประเภท 
 • ผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียนผ่านทาง SMS ก่อนการใช้จ่าย โดยพิมพ์ SUPER (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย และส่งมาที่ 09 8269 5588 (ค่าบริการ 3 บาทต่อครั้ง) โปรดเก็บรักษา SMS ตอบกลับจากทางธนาคารไว้เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการได้รับเครดิตเงินคืน 
 • จำกัดสิทธิ์ในการรับเครดิตเงินคืน 700 บัตรตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย ทั้งนี้ธนาคารจะพิจารณาให้สิทธิ์เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนทาง SMS ตามลำดับการลงทะเบียนจนครบสิทธิ์ 
 • จำกัดการลงทะเบียน 1 ครั้ง / หมายเลขบัตรเครดิตตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย 
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 80 บาท / เซลส์สลิป  หรือ สูงสุด 160 บาท / บัตร / เดือน หรือสูงสุด 480 บาท / บัตร ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย 
 • เครดิตเงินคืนจะถูกคำนวณจากการใช้จ่าย ณ ร้านค้าและช่องทางออนไลน์ตามที่ธนาคารกำหนด (MC 5411) ดังต่อไปนี้: TOPS, TOPS Online application, website www.tops.co.th, Gourmet Market, Gourmet Market application, website www.gourmetmarketthailand.com, Home Fresh mart, Foodland, Foodland application, website shop.foodland.co.th, MaxValu, Villa Market, Villa Market Vplus application, website shop.villamarket.com and Central Food Hall. 
 • เครดิตเงินคืนจะถูกคำนวณจากยอดใช้จ่าย ณ ร้านค้าและช่องทางออนไลน์ที่ร่วมรายการโดยคำนวณยอด ณ วันที่ทำรายการเท่านั้น 
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีผู้ถือบัตรในรอบถัดไปจากเดือนที่มียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไ 
 • ธนาคารจะคำนวณยอดใช้จ่าย ยอดเครดิตเงินคืนของบัตรเสริมแยกจากบัตรหลัก 
 • ผู้ถือบัตรที่จะมีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืนจะต้องยังคงมีสภาพเป็นสมาชิกบัตรเครดิตสถานะปกติและไม่ได้ผิดนัดชำระเงินใด ๆ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้จนถึงวันที่ธนาคารทำการเครดิตเงินคืน 
 • สิทธิ์ในการได้รับเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นหรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ ในกรณีผู้ถือบัตรยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ ทางธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการคำนวณยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากรายการนั้น ๆ ภายใต้เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด 
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายเดียวกันได้ 
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไข/สิทธิประโยชน์ใด ๆ ของรายการส่งเสริมการขาย โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใด ๆ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด 
 • ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหา กรุณาติดต่อผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง 
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2629 5588 ในเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 – 21.00 น. หรือ วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30 – 17.00 น.)

Supermarket Q3’24 

Period:  1 July 2024 – 30 September 2024 

Mechanics: Get cash rebate up to THB 480 when have spending at participating supermarket at shop or online reaches specific amount. 

Spending (THB) / sales slip  Cash rebate (THB) 

THB 2,000 or more 

80

 

Terms and Conditions:

 • Cash rebate is only reserved for all types of ICBC (Thai) credit card. 
 • To receive cash rebate, customers must register via SMS first by typing “SUPER” (space) followed by the last 12 digits of their credit card, then send the SMS to 09 8269 5588 (THB 3 SMS fee applies). Please keep the confirmation SMS from the Bank to validate your eligibility. 
 • Cash rebate is reserved for 700 cards throughout the campaign period. The eligibility is on a first-come-first-serve basis based on the order of SMS registration. 
 • Each card can only be used for registration once per campaign period. 
 • Cash rebate is limited up to THB 80 / sales slip or up to THB 160 / card / month or up to THB 480 / card throughout the campaign period. 
 • Cash rebate is for the participating supermarkets both at shop and online (MCC: 5411) as the Bank specified as follows: TOPS, TOPS Online application, website www.tops.co.th, Gourmet Market, Gourmet Market application, website www.gourmetmarketthailand.com, Home Fresh mart, Foodland, Foodland application, website shop.foodland.co.th, MaxValu, Villa Market, Villa Market Vplus application, website shop.villamarket.com and Central Food Hall. 
 • Cash rebate is calculated from the spending occurred at the participating supermarkets which referred to the transaction date only. 
 • Cash rebate will be credited into credit card in next cardholder’s statement. 
 • Cash rebate of primary card and supplementary card will be calculated separately. 
 • Cash rebate is only reserved for cardholders whose card status is normal with good payment history throughout the campaign period and until the date that cash rebate is credited. 
 • Cash rebate cannot be transferred/converted/exchanged into cash. In case of void transaction, the Bank reserves the right to cancel the cash rebate according to its terms and conditions. 
 • This campaign cannot be used in conjunction with any other promotions of ICBC (Thai) in the same campaign period. 
 • The Bank reserves the right to change any terms and conditions/benefits of the campaign by informing the cardholders no less than 30 days in advance. In case of any disagreements/disputes, the Bank’s decision shall be deemed final. 
 • ICBC (Thai) has no involvement in goods and services provided. Should there be any problems or questions, please directly contact the merchant. 
 • For more information, please contact ICBC (Thai) call center at 0 2629 5588 during business hours (Mon-Fri 08.30-21.00 hrs. / Sat-Sun and public holidays 8.30-17.00 hrs.). 

 Supermarket 

活动期限: 20240701日至20240930 

Mechanics: 在指定超市实体店或线上商店用卡消费支付, 最高返现480泰铢。 

单笔消费金额(泰铢)  返现金额(泰铢) 

2,000 (含)以上 

80

 条件与条款:

 • 此活动仅适用于工银泰国信用卡。 
 • 必须先进行活动注册才能参与返现活动,可编辑短信SUPER加上空格加上后12位信用卡卡号并发送到09 8269 5588才能完成注册,短信费用每次3泰铢。请保存好银行回复的确认短信。 
 • 活动名额有限,整个活动期间仅限700名。以短信注册登记时间为准,先到先得。 
 • 整个活动期间每卡仅需注册一次。 
 • 每卡每次最高返现80泰铢,每卡每月最高返现160泰铢,整个活动期间每卡最高可返现480泰铢。 
 • 持卡人在以下超市用卡消费才可享受返现特惠(商户类别码为5411)TOPS, TOPS Online application, website www.tops.co.th, Gourmet Market, Gourmet Market application, website www.gourmetmarketthailand.com, Home Fresh mart, Foodland, Foodland application, website shop.foodland.co.th, MaxValu, Villa Market, Villa Market Vplus application, website shop.villamarket.com and Central Food Hall. 
 • 以实际交易日期为准。 
 • 返现金额将于信用卡下个账单周期内自动转入信用卡账户。 
 • 主卡和副卡分别独立核算交易金额及返现金额和奖励积分。 
 • 此活动仅适用于信用卡卡片状态正常,且在返现记账之日前还款记录良好的持卡人。 
 • 返现金额不能转换成现金形式。任何被发现为虚假交易、违法交易、不正常交易、退货交易、最终被取消/未入账交易,都不能参与本次活动。 
 • 此活动不能与其他活动同时享受。 
 • 银行保留修改此次活动条件与条款的权利。如有修改,银行会提前30天对外公告。对任何有争议的行为,银行保留最终解释权。  
 • 银行不负责商品与服务质量。对商品或服务有任何疑问或问题,请直接与商家联系。 
 • 详情请垂询工银泰国客服热线0 2629 5588。服务时间:工作日(周一至周五)的8:3021:00,周末和节假日的8:3017:00。