Central The 1 Credit Card

 

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5%*

ยอดใช้จ่ายเซลล์สลิป

รับเครดิตเงินคืน

ครบทุก 1,000 บาท

3%*

(จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 60 บาท/เซลล์สลิป และ 300 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ)
รับเพิ่มเครดิตเงินคืนพิเศษ 600 บาท*
เมื่อสะสมยอดซื้อสินค้าครบสินค้าครบ 18,000 บาทขึ้นไป ตลอดรายการ
(จำกัดเครดิตเงินคืนพิเศษสูงสุด 600 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ)
ระยะเวลาที่ร่วมราบการ :เม.. 2565 – 5 .. 2565

 เงื่อนไขทั่วไป :

 สิทธิพิเศษนี้สำหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่ ท็อปส์มาร์เก็ตก็อปส์ ซูเปอร์สโตร์เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลสลุคส์เฮลริฟูล ทุกสาขา และ ท็อปส์ ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 6 เม.ย. 65 – 5 ก.ค. 65
 ยกเวัน ยอดซื้อสินค้าที่พื้นที่เช่าร้านอาหารการสั่งซื้อสินค้าแบบ MAIL ORD ER, การซื้อสินค้าเพื่อการพาณิชย์ รายการซื้อสินค้าที่ไม่ได้ทำรายการผ่านเครื่องอนุมัติวงเงินอัตโนมัติ (EDC), ยอดใช้จ่ายผ่าน QR Payment, DOLFIN WALLET และ E-Wallet ทุกประเภท
 ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นส่วนลดสำหรับพนักงานในเครือเซ็นทรัล
 สิทธิประยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนให้แก่ผู้อื่นได้
 บริษัทฯ จะมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกบัตรที่คงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระที่ดีจนถึงวันที่บริษัทฯ มอบสิทธิประโยชน์
 บริษัทฯ จะเรียกคืนสิทธิประโยชน์หรือเรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรเครดิตของสมาชิกบัตรตามมูลค่าของสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกบัตรได้รับ ในกรณีที่มีการให้สิทธิประโยชน์ผิดพลาด หรือกรณีที่สมาชิกบัตรยกเลิก/ปฏิเสธรายการหรือการชำระเงินในภายหลัง
 กรณีสมาชิกบัตรไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ หรือได้รับแต่ไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการ มิเช่นนั้นจะถือว่าสมาชิกบัตรยอมรับว่าการดำเนินการของบริษัทฯ ถูกต้องแล้ว
 บริษัทฯ ถือตามข้อมูลที่ปรากฎในระบบของบริษัทฯ เป็นสำคัญ กรุณาเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น
 เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า/บริการ หากมีข้อสงสัยหรือ ข้อขัดข้องประการใดโปรดติดต่อผู้จำหน่าย/ผู้ให้บริการโดยตรง  ให้บริการบัตรเครดิตโดย บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน : สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรที่ลงทะเบียนผ่าน SMS หรือ UCHOOSE ภายในวันที่ทำรายการครั้งแรกโดยคำนวณยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่เกิดขึ้นนับจากวันที่ได้รับข้อความยืนยันการลงทะเบียนร่วมรายการ
 สำหรับยอดซื้อสินค้าครบทุก 1,000 บาท ต่อเซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 30 บาท จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 60 บาท ต่อเซลส์สลิป และสูงสุด 300 บาทต่อหมายเลขบัญชี (รวมบัตรหลักและบัตรเสริม ตลอดรายการ โดยบริษัทฯ จะโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 3 วันหลังทำรายการ
 รับเครดิตเงินคืนพิเศษเพิ่ม 600 บาท สำหรับยอดซื้อสินค้าสะสมครบ 18,000 บาทขึ้นไปตลอดรายการ และจำกัดเครดิตเงินคืนพิเศษสูงสุด 600 บาท ต่อหมายเลขบัญชีบัตรหลักตลอดรายการ โดยบริษัทฯ จะโอนเครดิตเงินคืนพิเศษเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน วันหลังจบรายการ