สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC  เงินคืนสูงสุด 15%

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC  

ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 67 – 31 ม.ค. 68   

ใช้คะแนน KTC FOREVER แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% โดยที่ 

 

เมื่อมียอดใช้จ่าย 1 – 999 บาท/เซลส์สลิป และใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ากับยอดใช้จ่าย แลกรับเครดิตเงินคืน 11% หรือ 

เมื่อมียอดใช้จ่าย 1,000 – 2,999 บาท/เซลส์สลิป และใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ากับยอดใช้จ่าย แลกรับเครดิตเงินคืน 13% หรือ 

เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 3,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป และใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ากับยอดใช้จ่าย แลกรับเครดิตเงินคืน 15% 

 

โดยสมาชิกจะต้องลงทะเบียนทุกครั้ง ภายในวันที่มียอดใช้จ่ายเกิดขึ้นเท่านั้น 

หมายเหตุ : ไม่จำกัดยอดแลกคะแนนสูงสุดตลอดรายการ 

 

เงื่อนไขรายการแลกรับเครดิตเงินคืน 

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่มีคะแนน KTC FOREVER (“คะแนน”) และใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ณร้านค้าที่ร่วมรายการทั้งช่องทางหน้าร้านและออนไลน์ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 67 – 31 ม.ค. 68 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 2. สงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC – ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท, KTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้
 3. สมาชิกจะต้องลงทะเบียน โดยสแกน QR หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ktc.promo/supermarket2024 ภายในวันที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตร ทั้งนี้ สมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันจากเคทีซี  จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 4. กรณีสมาชิกที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ มากกว่า 1 บัตร เคทีซีจะพิจารณายอดใช้จ่ายแยกเป็นรายบัตรฯ เพื่อคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ
 5. หากสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้
 6. สมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ สามารถใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 7. การคำนวณจำนวนคะแนนเพื่อแลกรับสิทธิ์ตามรายการนี้ หากยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปมีเศษสตางค์ เคทีซีจะปัดเศษขึ้นเป็นหน่วยบาท
 8. สงวนสิทธิ์เฉพาะการชำระค่าสินค้า/บริการต่อ 1 เซลส์สลิป เท่านั้น และไม่สามารถแยกยอดใช้จ่ายเป็นหลายเซลส์สลิปเพื่อรับสิทธิ์ตามรายการนี้ได้
 9. เคทีซีจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน 

 

เงื่อนไขทั่วไป

 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 2. สงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 3. สงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 4. สงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายการที่ยกเลิกการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 5. เงื่อนไขอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ
 6. เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริการนั้นๆ
 7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000