โปรโมชั่นผ่อนชำระกับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ ปี 2023

เงื่อนไขการผ่อนชำระ 0% กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

เงื่อนไขการผ่อนชำระกับบัตรเครดิตเซ็นทรัลเดอะวัน (Central The 1)
ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 6 เดือน

ระยะเวลา : 2 พฤศจิกายน 2565 – 31 ธันวาคม 2566
ร้านค้าร่วมรายการ : ท็อปส์, ท็อปส์ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ไฟน์ ฟู้ด, ท็อปส์ คลับ, แฟมิลี่ มาร์ท, มัทสึโมโตะ คิโยชิ, ลุคส์, เฮลธิฟูล ทุกสาขา

  • สิทธิประโยชน์ สมาชิกบัตรที่ถือบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน จะได้รับสิทธิผ่อน 0% นาน 3 เดือน เมื่อมียอดสินค้าครบ 1,500 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป หรือ ได้รับสิทธิผ่อน 0% นาน 3 หรือ 6 เดือน เมื่อมียอดสินค้าครบ 5,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป ที่ ท็อปส์, ท็อปส์ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ไฟน์ ฟู้ด, ท็อปส์ คลับ, แฟมิลี่ มาร์ท, มัทสึโมโตะ คิโยชิ, ลุคส์, เฮลธิฟูล ตามเงื่อนไขกำหนด (โดย ยกเว้นสินค้าเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์, บุหรี่, นมผงเด็กสูตรทารกและสูตรต่อเนื่อง, อาหารเสริมสำหรับเด็กทารก, บริการช าระบิล, บัตรเติมเงิน, บัตรของขวัญ, ร้านขายยา, ร้านหนังสือ, ร้านค้าเช่า, ฟู้ดคอร์ท, Tops FLAVOUR, Tops Eatery, ร้านเซกาเฟรโด ซาเนตติเอสเพรสโซ, สินค้ายา, สินค้าทางการแพทย์ และเวชสำอางบางชนิด

เงื่อนไขการผ่อนชำระกับบัตรเครดิตธนาคารกรุงไทย (KTC)
ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 3 เดือน

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2566 –31ธันวาคม 2566
ร้านค้าร่วมรายการ : ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์, ท็อปส์ คลับ, แฟมิลี่มาร์ท และมัทสึโมโตะ คิโยชิ ทุกสาขา

สิทธิประโยชน์ : ผ่อน 0% 3 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 1,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป
(1) ขอมอบสิทธิประโยชน์ตามรายละเอียดสิทธิประโยชน์แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC เท่านั้น ทั้งนี้สมาชิก บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้

(2) เมื่อสมาชิกเคทีซีซื้อสินค้า/บริการ ที่ร้านค้า ประสงค์จะเปลี่ยนยอดใช้จ่ายเป็นยอดผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน จะต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางดังนี้
ก. SMS Registration : พิมพ์ TFM เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 บัตร และเครื่องหมาย “ # “ ตามด้วยยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป หากยอดใช้จ่ายมีจุดทศนิยมจะต้องใส่จุดทศนิยมด้วย รวมถึงไม่ต้องใส่เครื่องหมาย “ , “ ในยอดใช้จ่าย เช่น 4500.50 ส่งข้อความดังกล่าวมาที่หมายเลขโทรศัพท์ 061-348-5000 โดยสมาชิกเคทีซีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งข้อความดังกล่าวครั้งละ 3 บาท หรือ
ข. Website Registration : ลงทะเบียนผ่าน www.ktc.co.th/tfminstallment ให้ระบุยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมาย “ # “ และจุดทศนิยม เช่น ยอดใช้จ่าย 4500.50 ให้กรอกยอดจำนวน 4500.50)
ค.การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมรายการตามข้อ ก. และข้อ ข. ต้องดำเนินการในวันเดียวกับที่สมาชิกเคทีซีได้ซื้อสินค้า/บริการดังกล่าวผ่านบัตรฯ ทุกครั้ง ที่สมาชิกเคทีซีประสงค์จะทำรายการผ่อนชำระ และไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมรายการย้อนหลังวันที่สมาชิกเคทีซีทำรายการซื้อสินค้าและ/หรือบริการผ่านบัตรฯ ได้

(3) การดำเนินการของเคทีซีเพื่อมอบสิทธิ์ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน ให้แก่สมาชิกเคทีซีเคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทำรายการภายใน 5 วันนับจากวันที่มีการบันทึกยอดใช้จ่ายของสมาชิกเคทีซีเข้ามาในระบบของเคทีซี

(4) ขอสงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลการลงทะเบียนรับสิทธิประโยชน์ทั้งหมดของเคทีซีเป็นสำคัญ สมาชิกเคทีซีที่เข้าร่วมรายการ ควรเก็บหลักฐานการลงทะเบียนกับเคทีซีรวมทั้งเซลส์สลิปเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงและตรวจสอบในกรณีจำเป็น

(5) ยอดซื้อสินค้าและ/หรือบริการตามเงื่อนไขรายการนี้ จำกัดเฉพาะการซื้อสินค้าและ/หรือชำระค่าบริการ แบบชำระเต็มจำนวน โดยสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการเบิกถอนเงินสด รายการแบ่งชำระ KTC FLEXI ทุกประเภท ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้าและ/หรือบริการ หรือเงินคืนจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกเคทีซีตามรายการนี้

(6) ขอสงวนสิทธิ์การมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกเคทีซีที่คงสภาพการเป็นสมาชิกที่มีสถานะบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลาการมอบสิทธิประโยชน์ จนถึงวันที่เคทีซีมอบสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ให้แก่สมาชิกเคทีซี โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ

(7) ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯ หรือมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังที่เคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกเคทีซีไปแล้ว

(8) สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้

(9) เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและ/หรือยกเลิกสิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขใดๆ ของรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
เคทีซีสงวนสิทธิยกเว้นการให้สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ในกรณีที่สมาชิกเคทีซีซื้อสินค้าประเภทเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์, บุหรี่, นมผงเด็กสูตรทารกและสูตรต่อเนื่อง, อาหารเสริมสำหรับเด็กทารก, บริการชำระบิล, บัตรเติมเงิน, บัตรอินเตอร์เน็ต, บัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, บัตรของขวัญ, ร้านขายยา, ร้านหนังสือ, ร้านค้าเช่า, ฟู้ดคอร์ท, Tops FLAVOUR, Tops Eatery,ร้านเซกาเฟรโด ซาเนตติ เอสเพรสโซ, สินค้ายา, สินค้าทางการแพทย์, เวชสำอางบางชนิด และสินค้าการกุศล

เงื่อนไขการผ่อนชำระกับบัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri)

ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 3 เดือน

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2566 –31ธันวาคม 2566

ร้านค้าร่วมรายการ : ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์, ท็อปส์ คลับ, แฟมิลี่มาร์ท และมัทสึโมโตะ คิโยชิ ทุกสาขา

สิทธิประโยชน์ : ผ่อน 0% 3 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 1,500 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป

สินค้าที่ร่วมรายการ : สำหรับสินค้าทุกประเภท ยกเว้นสินค้าเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์, บุหรี่, นมผงเด็กสูตรทารกและสูตรต่อเนื่อง, อาหารเสริมสำหรับเด็กทารก, บริการช าระบิล, บัตรเติมเงิน, บัตรของขวัญ, ร้านขายยา, ร้านหนังสือ, ร้านค้าเช่า, ฟู้ดคอร์ท, Tops FLAVOUR, Tops Eatery,ร้านเซกาเฟรโด ซาเนตติ เอสเพรสโซ, สินค้ายา, สินค้าทางการแพทย์, เวชสำอางบางชนิด, บัตรอินเตอร์เน็ต, บัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, บัตรเติมเงินทุกชนิด และสินค้าการกุศล

• สิทธิประโยชนต์ามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด รวมทั้งไม่สามารถเปลี่ยนเป็นของสมนาคุณอื่นๆ ได้
• บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด, บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด และ บริษัท เซ็นทรัล และ มัทสึโมโตะ คิโยชิ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• เงื่อนไขรายการการผ่อนชำระสินค้าของแต่ละธนาคาร เป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละธนาคารกำหนดโปรดตรวจสอบรายละเอียดก่อนทำรายการ
• กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของแต่ละธนาคารถือเป็นข้อสิ้นสุด

เงื่อนไขการผ่อนชำระกับบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย (KBank)

ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 6 เดือน

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2566 – 31ธันวาคม 2566

สิทธิประโยชน์ : ผ่อน 0% 3 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 1,500 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป หรือ ผ่อน 0% 6 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 3,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป

สินค้าที่ร่วมรายการ : สำหรับสินค้าทุกประเภท ยกเว้นสินค้าเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์, บุหรี่, นมผงเด็กสูตรทารกและสูตรต่อเนื่อง, อาหารเสริมสำหรับเด็กทารก, บริการช าระบิล, บัตรเติมเงิน, บัตรของขวัญ, ร้านขายยา, ร้านหนังสือ, ร้านค้าเช่า, ฟู้ดคอร์ท, Tops FLAVOUR, Tops Eatery,ร้านเซกาเฟรโด ซาเนตติ เอสเพรสโซ, สินค้ายา, สินค้าทางการแพทย์, เวชสำอางบางชนิด, บัตรอินเตอร์เน็ต, บัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, บัตรเติมเงินทุกชนิด และสินค้าการกุศล

· เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 1,500 บาท ขึ้นไป/เซลล์สลิป สามารถทำรายการแบ่งจ่าย 0%นาน 3เดือน ที่ เครื่องรับบัตรธนาคารกสิกรไทย

· เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป สามารถทำรายการแบ่งจ่าย 0%นาน 6เดือน ที่ เครื่องรับบัตรธนาคารกสิกรไทย

· การแบ่งจ่ายแต่ละรายการเป็นยอดต่อเซลล์สลิปเท่านั้น ไม่สามารถนำหลายเซลล์สลิปมาสะสมหรือรวมกัน

· สามารถทำรายการแบ่งจ่ายได้ที่จุดรับชำระของร้านค้า ทั้งนี้โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ จุดขายก่อนทำรายการ

เงื่อนไขการผ่อนชำระกับบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB, CardX)

ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 3 เดือน

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566

ร้านค้าร่วมรายการ : ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์, ท็อปส์ คลับ, แฟมิลี่มาร์ท และมัทสึโมโตะ คิโยชิ ทุกสาขา

สิทธิประโยชน์ : ผ่อน 0% 3 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 1,500 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป

สินค้าที่ร่วมรายการ : สำหรับสินค้าทุกประเภท ยกเว้นสินค้าเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์, บุหรี่, นมผงเด็กสูตรทารกและสูตรต่อเนื่อง, อาหารเสริมสำหรับเด็กทารก, บริการช าระบิล, บัตรเติมเงิน, บัตรของขวัญ, ร้านขายยา, ร้านหนังสือ, ร้านค้าเช่า, ฟู้ดคอร์ท, Tops FLAVOUR, Tops Eatery,ร้านเซกาเฟรโด ซาเนตติ เอสเพรสโซ, สินค้ายา, สินค้าทางการแพทย์, เวชสำอางบางชนิด, บัตรอินเตอร์เน็ต, บัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, บัตรเติมเงินทุกชนิด และสินค้าการกุศล
• สิทธิประโยชนต์ามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด รวมทั้งไม่สามารถเปลี่ยนเป็นของสมนาคุณอื่นๆ ได้
• บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด, บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด และ บริษัท เซ็นทรัล และ มัทสึโมโตะ คิโยชิ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• เงื่อนไขรายการการผ่อนชำระสินค้าของแต่ละธนาคาร เป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละธนาคารกำหนดโปรดตรวจสอบรายละเอียดก่อนทำรายการ
• กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของแต่ละธนาคารถือเป็นข้อสิ้นสุด