Activity & Event

เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลความร่วมมือ จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

1-5

14/10/2014

นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (ซ้ายมือ) มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลความร่วมมือ : สถานที่จำหน่ายประเภทโมเดิร์นเทรดในการส่งเสริมการจำหน่าย Q เป็นอย่างดี และ รางวัลความร่วมมือในการใช้ระบบ Traceability ของ มกอช. ให้กับ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด เนื่องใน “วันสถาปนาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ครบรอบ 12 ปี” เพื่อเป็นการยกย่องผลการปฏิบัติงาน โดยมี นางสาวภัทรพร เพ็ญประพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการตลาดและประชาสัมพันธ์ (ขวามือ) เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ